menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Адреса ресурсного центру/центру трансферу технологій
кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Центральний корпус, 1 поверх, каб. № 137
Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,
вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002
Контактна інформація:
Електронна пошта: cor.ped_sumy@ukr.net
Тел.: (0542) 68-59-43
Skype: corped


Керівник: Косенко Юрій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка

e-mail: Косенко Юрий Миколайович <kosenkosspu@gmail.com>

Дата заснування: жовтень 2017 року. 

Положення про РЦ кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 2017

Анкета керівника та паспорт ресурсного центру 2017

Охоронні документи, свідоцтва авторського права, дипломи членів ресурсного центру/центру трансферу технологій:
 


Монографії

Дегтяренко кор реаб д ть b968e

Дегтяренко Т. М. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління. Монографія

Монографія присвячена проблемам методології корекційно-реабілітаційної діяльності. Висвітлено теоретичні засади комплексної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю з позицій корекційної педагогіки та в комплексі з іншими науками. Обґрунтовано сутність та визначено роль і місце інституту управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги на регіональному рівні. Запропоновано теоретичну модель підготовки фахівців до управління корекційно-реабілітаційною допомогою. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів; учителів, управлінців, яких цікавлять питання організації допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю.

Дегтяренко Наук метод основи управл d27e8

Дегтяренко Т. М. Науково-методичні основи управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги. Монографія

У монографії наведено результати методологічного аналізу проблеми управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги особам з порушеннями психофізичного розвитку. Автором звернуто увагу на соціальні, політичні, освітні, економічні та інші чинники управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги особам з особливими потребами.

Дегтяренко Стратег удоск підг фах 50a0a

Дегтяренко Т. М. Стратегія удосконалення підготовки фахівців до управління процесом корекційно-реабілітаційної допомоги. Монографія

У монографії наведено результати методологічного аналізу проблеми кадрової політики у сфері допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю, зокрема, формування індивідуального професійного потенціалу фахівців до управління процесом корекційно-реабілітаційної допомоги. Визначення її теоретичних та науково-методичних основ відбувалось на підґрунті розроблених механізмів формування і реалізації управління корекційно-реабілітаційною допомогою та взаємодії всіх галузей соціальної сфери в цьому процесі на рівні регіону.

Бондаренко корекц спрям муз д ті f6003

Бондаренко Ю. А. Корекційна спрямованість музичної діяльності дітей дошкільного віку зі зниженим зором: теорія та методика. Монографія

У монографії обґрунтовано теоретико-методичні засади корекційного спрямування музичної діяльності дошкільників зі зниженим зором. Розроблено методику вивчення рівнів і особливостей музично-особистісного розвитку дітей 4-го, 5-го й 6-го років життя. Подано характеристику чотирьох рівнів музично-особистісного розвитку, визначено об’єкти корекції в досліджуваних компонентах музично-особистісного розвитку: потребово-мотиваційному, емоційно-ціннісному, когнітивному, креативному та психомоторному. Розроблено систему забезпечення корекційного спрямування музичного виховання дошкільників зі зниженим зором, зміст концептуального, організаційно-діагностичного, змістово-процесуального та результативно-оцінювального її блоків. Обґрунтовано необхідність запровадження спеціальних корекційних занять із музичного виховання дошкільників з порушеннями зору. Удосконалено сутність понять «музично-особистісний розвиток», «корекційне спрямування музичної діяльності», «музична логоритміка», «горизонтальна ритмопластика», «музикотерапія».

Дістали подальшого розвитку: ідея щодо корекційної спрямованості музичного виховання та наукове уявлення про музичну діяльність дітей дошкільного віку зі зниженим зором, її корекційні можливості; методичне забезпечення корекційно-компенсаторного впливу музичного мистецтва на особистість дитини зі зниженим зором.

Диагностика Боряк О.В. Монографія 112a9

Боряк О. В. Діагностика, формування та корекція мовленнєвої діяльності дітей із порушеннями інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку. Монографія

У монографії розкриваються теоретичні та практичні засади процесу діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності дітей із порушеннями інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку. Представлено науково-теоретичні напрями дослідження мовленнєвої діяльності дітей із порушеннями інтелекту, її стан та особливості. Обґрунтовано функціональну систему формування й корекції мовленнєвої діяльності дітей із порушеннями інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку в межах сучасного освітнього простору. Монографія призначена для науковців, викладачів, студентів, фахівців-практиків у галузі роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та їх батьків.

Дидакт гра Монографія 67df0

Косенко Ю. М. Дидактична гра як метод формування історичних понять у розумово відсталих учнів. Монографія

У монографії теоретично обґрунтовано та експериментально доведено ефективність дидактичної гри як методу формування історичних понять у школярів із порушеннями інтелектуального розвитку. Розроблено модель методу дидактичної гри з формування історичних понять у дітей із розумовою відсталістю, класифікацію ігор для уроків історії спеціальних шкіл, ігрові комплекси та методику їх застосування; визначено критерії та рівні сформованості історичних понять у школярів з порушеннями інтелекту.

Книга розрахована на наукових працівників, педагогів, студентів, батьків дітей зазначеної категорії, усіх, хто цікавиться спеціальною методикою навчання історії.

Становл та розвиток Монографія f16e4

Косенко Ю. М. Становлення та розвиток спеціальної методики навчання історії: монографія (друга половина ХІХ – початок ХХІ століть). Монографія

Навчання історії школярів із порушеннями інтелектуального розвитку – складний і багатогранний процес, який вимагає від вчителя спеціальної школи врахування особливостей психофізичного розвитку дітей і вміння ефективно застосовувати дидактичні форми, методи, прийоми та засоби.

У монографії вперше в українській корекційній педагогіці досліджено історичний досвід, теорію та практику навчання історії учнів із порушеннями інтелекту, висвітлено особливості розвитку спеціальної методики навчання історії на кожному етапі розвитку України з другої половини ХІХ – початку ХХІ століть.

Книга розрахована на наукових працівників, педагогів, студентів, батьків дітей із порушеннями інтелектуального розвитку, усіх, хто цікавиться спеціальною методикою навчання історії.

 

Навчально методичні посібники

Movl sensor sistem c189d

Дегтяренко Т., Лобанова О., Дудченко І. Мовленнєва і сенсорна системи та їх порушення. Навчальний посібник

У навчальному посібнику "Мовленнєва і сенсорна системи та їх порушення" надаються: анатомо-фізіологічні основи механізмів мовленнєвих та сенсорних порушень; етіологія мовленнєвих та сенсорних вад, динаміка їх симптоматики; диференційна діагностика механізмів розвитку мовленнєвих та сенсорних порушень; характерологічні особливості структури дефекту. Розуміння етіології, механізмів мовленнєвих та сенсорних порушень і шляхів їх подолання дає підстави для формування вмінь і практичних навичок щодо діагностування і диференційованого корекційно-реабілітаційного впливу в процесі подолання різних форм мовленнєвих та сенсорних порушень. Виходячи із знань про особливості перебігу мовленнєвих та сенсорних порушень, у студентів формується вміння управляти корекційно-реабілітаційним процесом стосовно кожної вади.

kor reb robota 47f42

Дегтяренко Т. М., Вавіна Л. С. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами. Навчальний посібник

У посібнику розглянуті основні завдання системи корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами, наводиться модель сучасної системи допомоги цим дітям, практичні матеріали щодо роботи з дітьми з психофізичними порушеннями. Посібник адресований студентам вищих педагогічних закладів, які навчаються за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта», викладачів, вчителів-дефектологів спеціальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл та батьків, які мають дітей з особливими потребами.

nevr osnov logoped 38d27

Шеремет М. К., Боряк О. В. Неврологічні основи логопедії. Навчальний посібник

У посібнику викладено основні положення про мозкову організацію мовленнєвої функціональної системи, її розлади при різноманітних ураженнях головного мозку, можливості компенсації та шляхи корекції мовленнєвих порушень на основі використання пластичних властивостей центральної нервової системи. Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми курсу «Неврологічні основи логопедії». Посібник складається з курсу лекцій про сучасні теоретичні знання неврологічних порушень, які у більшості випадків є причиною порушень мовленнєвого розвитку. Навчальний посібник сприятиме успішному оволодінню студентами теоретичними основами майбутньої практичної діяльності в логопедичній галузі. Посібник призначено для студентів педагогічних вишів, логопедів, педагогів, психологів.

 Kolishk 1 09a48

Колишкін О. В. Вступ до спеціальності Дефектологія. Навчальний посібник

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні основи корекційної педагогіки, її мета та завдання, основні аспекти предметного поля її діяльності. Надається психолого-педагогічна характеристика різних категорій дітей з порушеннями психофізичного розвитку, охарактеризовано навчально-виховні заклади для дітей різних нозологій. Визначено вимоги до особистості та професійної підготовки фахівців-дефектологів, розкрито поняття „дефектологічної деонтології”. Посібник призначений для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, буде корисним для вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів масових загальноосвітніх шкіл, працівників психолого-медико-педагогічних консультацій, практичних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл, а також батьків, які мають дітей з порушеннями психофізичного розвитку, та всіх зацікавлених осіб.

adaptiv fiz vih 37661

Колишкін О. В. Адаптивне фізичне виховання слабочуючих учнів спеціальної школи. Навчально-методичний посібник

У навчально-методичному посібнику розкрито загальну мету, завдання, функції, принципи, засоби та методи нового напрямку в дефектології – адаптивного фізичного виховання. Викладено методику застосування засобів адаптивного фізичного виховання для слабочуючих учнів старших класів спеціальної школи в позаурочний час з метою їх фізичної та соціальної реабілітації на основі використання настільного тенісу, силової підготовки, плавання та циклічних видів рухової активності протягом навчального року.

Розраховано на фахівців у галузі корекційної педагогіки та фізичної реабілітації осіб із розладами слуху, які проводять заняття з фізичної культури та спорту в спеціальних школах для глухих і слабочуючих дітей, тренерів-викладачів з інвалідного спорту, студентів спеціальностей «Фізична реабілітація», «Фізична культура та Олімпійський і професійний спорт», «Спеціальна освіта».

korekc osvita 9a0c1

Колишкін О. В. Вступ до спеціальності Корекційна освіта. Навчальний посібник

У посібнику висвітлюються теоретичні основи корекційної педагогіки, її мета та завдання, основні аспекти предметного поля діяльності. Надається психолого-педагогічна характеристика різних категорій дітей з порушеннями психофізичного розвитку, охарактеризовано навчально-виховні заклади для дітей різних нозологій, визначено вимоги до особистості та професійної підготовки фахівців-дефектологів. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів загальноосвітніх шкіл, вихователів, працівників психолого-медико-педагогічних консультацій, практичних працівників спеціальних ЗОШ, а також батьків, які мають дітей з порушеннями психофізичного розвитку, та всіх зацікавлених осіб.

Kolishk 2 f71bd  

Чобанян А.В. Соціальна готовність до навчання старших дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку в школі : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. 92 с.

У навчально-методичному посібнику «Соціальна готовність до навчання старших дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку в школі» розкрито проблему формування соціальної готовності до навчання в школі дітей зазначеної категорії, представлено й обґрунтовано компонентну структуру соціальної готовності дошкільника до навчання в школі та запропоновано на її основі модель психологічного супроводу дітей старшого дошкільного віку; надано методику вивчення соціальної готовності до навчання в школі дітей зазначеної категорії; схарактеризовано організаційно-психологічні умови формування соціальної готовності до навчання в школі дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

Даний посібник призначено для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка), а також буде корисною для фахівців галузі спеціальної / інклюзивної освіти, батьків дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

 Kolishk 2 f71bd

Колишкін О. В. Теоретико-практичні основи адаптивної фізичної культури. Навчальний посібник

У навчальному посібнику розкрито теоретико-практичні основи адаптивної фізичної культури осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Висвітлено зміст адаптивної фізичної культури та її роль у соціалізації осіб з обмеженими можливостями, розкрито складові види адаптивної фізичної культури, наведено психолого-педагогічну характеристику об’єкта та суб’єкта педагогічної діяльності в адаптивній фізичній культурі, описано організацію лікарсько-медичного та педагогічного контролю в адаптивній фізичній культурі.

Особл заст дид игор 79c11

Косенко Ю. М. Особливості застосування дидактичних ігор на уроках історії у спеціальній школі. Навчально-методичний посібник

У посібнику розглянуто дитячу гру як педагогічну проблему, розкрито сутність дидактичної гри та її вплив на ефективність засвоєння навчального матеріалу учнями з порушеннями інтелектуального розвитку, висвітлено методику використання дидактичних ігор у навчанні історії учнів спеціальних шкіл, представлено комплекси дидактичних ігор з історії. Наведено приклади дидактичних ігор з урахуванням пізнавальних можливостей школярів зазначеної категорії. Посібник адресовано педагогам спеціальних навчальних закладів, викладачам, студентам, які навчаються за напрямом «Педагогічна освіта», батькам дітей із порушеннями інтелектуального розвитку.

  Підручники

Історія України. 7 клас d2473

Косенко Ю. М. Історія України. 7 клас : підручник для 7 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70)

Підручник охоплює теми з найдавніших часів до кінця ХVІ століття, містить велику кількість ілюстрацій: малюнків, картин, карт, схем тощо. Важливе місце у розвитку пізнавальної активності дітей з вадами інтелекту відіграє рубрика «Цікаво знати», яка доповнює цікавою інформацією основний матеріал підручника. Підручник містить різнорівневі завдання та запитання, що враховують пізнавальні можливості дітей цієї категорії. Мова підручника доступна і зрозуміла, обсяг навчальних текстів з кожної теми невеликий і побудований за принципом від простого до більш складного. Навчальний матеріал рукопису висвітлений у хронологічній послідовності. Важливе значення має словник історичних термінів, який у доступній формі пояснює розумово відсталим учням значення найбільш уживаних історичних понять і термінів

Режим доступу: https://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4183

Історія України. 8 клас af089

Косенко Ю. М. Історія України. 8 клас : підручник для 8 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70)

Підручник "Історія України. 8 клас" охоплює теми з ХVІ століття і до кінця ХІХ століття. Він містить велику кількість ілюстрацій: малюнків, картин, карт, схем тощо. Важливе місце у розвитку пізнавальної активності дітей з вадами інтелекту відіграє рубрика «Цікаво знати», яка доповнює цікавою інформацією основний матеріал підручника. Підручник містить різнорівневі завдання та запитання, що враховують пізнавальні можливості дітей цієї категорії. Мова підручника доступна і зрозуміла, обсяг навчальних текстів з кожної теми невеликий і побудований за принципом від простого до більш складного. Навчальний матеріал рукопису висвітлений у хронологічній послідовності. Важливе значення має словник історичних термінів, який у доступній формі пояснює розумово відсталим учням значення найбільш уживаних історичних понять і термінів.

Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4184

Історія України. 9 клас 5d7fa

Косенко Ю. М. Історія України. 9 клас : підручник для 9 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70)

Підручник "Історія України. 9 клас" охоплює теми з ХХ століття - початку ХХІ століття. Він містить велику кількість ілюстрацій: малюнків, картин, карт, схем тощо. Важливе місце у розвитку пізнавальної активності дітей з порушеннями інтелекту відіграє рубрика «Цікаво знати», яка доповнює цікавою інформацією основний матеріал підручника. Підручник містить різнорівневі завдання та запитання, що враховують пізнавальні можливості дітей цієї категорії. Мова підручника доступна і зрозуміла, обсяг навчальних текстів з кожної теми невеликий і побудований за принципом від простого до більш складного. Навчальний матеріал висвітлений у хронологічній послідовності. Важливе значення має словник історичних термінів, який у доступній формі пояснює учням з порушеннями інтелектуального розвитку значення найбільш уживаних історичних понять і термінів.

Режим доступу: https://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7074/statistics

 0 02 05 bf98efc622cd701fffa21897640278c039bdb143d45d35f121645884e75ac351 7cf6d964 89cb2

Косенко Ю. М. Основи правознавства. 10 клас : підручник для 10 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70)

Підручник "Основи правознавства. 10 клас" відповідає навчальній програмі з цього курсу та орієнтований на сучасні форми навчання. Кожен параграф розкриває конкретну тему згідно програми навчального предмету «Основи правознавства» для 10 класів спеціальної школи та містить засоби для її пояснення: фотографії, малюнки, схеми, закони, додаткові тексти, завдання, запитання, словник юридичних термінів тощо. Навчальні тексти не великі за обсягом, написані простою, зрозумілою мовою. Для конкретизації навчального матеріалу та більш усвідомленого його засвоєння тексти містять велику кількість прикладів, в кінці яких розташовані витяги із найбільш важливих статей із Основного Закону та інших кодексів України.

З метою систематизації вивченого матеріалу, його контролю та корекції в підручнику розміщені узагальнені матеріали за розділами «Державна влада України», «Права, свободи та обов’язки людини», «Шлюб і сім’я», «Трудові відносини», «Юридична відповідальність» та розроблено систему тестових завдань.

Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/33-Pidruchnyky-dlya-osib-z-osoblyvymy-potrebamy-10-klas/pravo-10.pdf

 0 02 05 45c81b77e13ec6e5ec03c25745e0144d43041417f7ce97246804de63afefe9fc 3fa4a383 7569d

Косенко Ю. М. Природознавство. 7 клас : підручник для 7 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70)

Підручник "Природознавство. 7 клас" укладено в повній відповідності до навчальної програми з природознавства (Блеч Г. О., Трикоз С. В., 2015 рік). Узгоджені з програмою назви розділів підручника: «Загальні відомості про квіткові рослини», «Дерева, кущі, трави», «Рослини лісу», «Рослини саду», «Овочеві культури», «Рослини поля», «Кімнатні рослини», «Квітково-декоративні рослини». Кожен параграф розкриває конкретну тему та містить засоби для її пояснення: фотографії, малюнки, схеми, додаткові тексти, завдання, запитання, словник термінів тощо. Навчальні тексти не великі за обсягом, написані простою, зрозумілою мовою. Для конкретизації навчального матеріалу та більш усвідомленого його засвоєння тексти містять велику кількість ілюстрацій.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу автором виділено напівжирним шрифтом найбільш важливі терміни та місця в тексті. З цією метою в кінці кожної статті в рубриці «Запам’ятайте» розміщені описані в тексті параграфа найбільш важливі поняття та явища. Весь перелік термінів, з якими працювали учні 7 класу в процесі вивчення курсу «Природознавство» розташований в кінці підручника в розділі «Словник», що позитивно впливає на формування в дітей з порушеннями інтелектуального розвитку вміння користуватися навчальною книгою.

Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/25-pdruchniki-dlya-osb-z-osoblivimi-osvtnmi-potrebami-7-klas/25-pdruchniki-dlya-osb-z-osoblivimi-osvtnmi-potrebami-7-klas/

 geograf 7 a0600

Підручник «Географія» (7 клас) орієнтований на сучасні форми навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно з навчальної програми з географії для 7 класу спеціальної школи та містить засоби для її пояснення: малюнки, картини, фотографії, географічні карти, додаткові тексти, завдання, запитання, словник географічних термінів тощо.

Тематичний матеріал підручника систематизований і викладений у логічній послідовності, має поступовий перехід від відомого до невідомого, від простого до більш складного. Навчальні теми висвітлено простою і зрозумілою мовою. Включають в себе розділи: «Повторення вивчення попереднього навчального року», «Земна куля», «Природні зони й розташування їх на земній кулі».

Текст підручника спрямований на ознайомлення школярів із знаннями про географічну диференціацію природи Землі від загальнопланетарного до регіонального рівня, сприяє формуванню географічних уявлень про природні зони планети, їх просторову неоднорідність.

 Kulbida H90 e70ab

Кульбіда С. В.

Українська мова. 4 клас : підручник для 4 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 90)

Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-4-klas-2021/18-pidruchnyky-dlya-osib-z-osobl-osvit-potreb-4kl/Ukr-mova-4kl-%D0%9D90-Kulbida.pdf

 Kulbida H91 c6274

Кульбіда С. В.

Українська мова. 4 клас : підручник для 4 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 91)

Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-4-klas-2021/18-pidruchnyky-dlya-osib-z-osobl-osvit-potreb-4kl/Ukr-mova-4kl-%D0%9D91-Kulbida.pdf

 0 02 05 5b0e6a42711669d99d6c26dfe8c5967fc35aca4ed28f8bac2bc76662bd20dbdd b8f250bd 61325

Кульбіда С. В.

Українська мова. 3 клас : підручник для 3 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 90)

Режим доступу https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-3-klas-2020/17-pidruchnyky-dlya-osib-z-osobl-osvit-potreb-3kl/Ukr-mova-chytannya-3kl-dlya-osib-z-osob-osvit-potreb-2020/Ukr-mova-3kl-Kulbida-2020.pdf

 0 02 05 19d197d96edcf5afb452adaae7fe183dc3a822479eb652d69900aebedf22c699 85730c3f 436b6

Кульбіда С. В.

Українська мова. 3 клас : підручник для 3 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 91)

Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-3-klas-2020/17-pidruchnyky-dlya-osib-z-osobl-osvit-potreb-3kl/Ukr-mova-chytannya-3kl-dlya-osib-z-osob-osvit-potreb-2020/Ukr-mova-Kulbida-3%20kl-H91.pdf

 0 02 05 96a49d7a5a9cf7bc3912810e0419b0896023414968c45347f86961384fbb76f5 6ecd84b bb2e3

Кульбіда С. В.

Українська мова. 2 клас : підручник для 2 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 91)

Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-2-klas-2019/17-Pidruchnyky-dlya-osib-z-osoblyvymy-potrebamy-2-klas/Ukr-mova-Kulbida-2kl-%D0%9D91.pdf

 0 02 05 8b19de5e476678781b1defc54ff0372875cb36fa88a9ff94e31492349b44c629 aafb94cc 0ce07

Кульбіда С. В.

Українська мова. 2 клас : підручник для 2 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 90)

Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-2-klas-2019/17-Pidruchnyky-dlya-osib-z-osoblyvymy-potrebamy-2-klas/Ukr-mova-Kulbida-2kl-%D0%9D90.pdf

prirodoznavstvo 22d35

Косенко Ю. М. Природознавство. 8 клас : підручник для 8 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70)

Підручник «Природознавство. 8 клас» укладено в повній відповідності до навчальної програми з природознавства (Блеч Г. О., Трикоз С. В., 2015 рік). Узгоджені з програмою назви розділів підручника: «Безхребетні тварини», «Хребетні тварини», «Риби», «Земноводні», «Плазуни», «Птахи», «Ссавці». Навчальні тексти кожного параграфу не великі за обсягом, написані простою, зрозумілою мовою. Для конкретизації навчального матеріалу та більш усвідомленого його засвоєння в текстах міститься велика кількість ілюстрацій: фотографії, малюнки, схеми. Також є додаткові тексти (рубрика «Цікаво знати»), які спрямовані на розвиток інтересу в учнів з порушеннями інтелектуального розвитку до конкретної теми. У підручнику є рубрика «Запам’ятайте» в якій розміщені описані в тексті параграфа найбільш важливі поняття та явища. Найбільш важливі терміни розташований в кінці підручника в розділі «Словник».

Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/8-klas/pdruchniki-dlya-osb-z-osoblivimi-osvtnmi-potrebami-8-klas/prirodoznavstvo-pdruchnik-dlya-osb-z-osoblivimi-osvtnmi-potrebami-f-70-8-klas-avt-kosenko-yu-m/

 Історія України. 9 клас 5d7fa  

Косенко Ю. М. Історія України : підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70) 9 клас. Чернівці : Букрек, 2022. 304 с.

Косенко Ю. М. Історія України : підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70) 9 клас. Чернівці : Букрек, 2022. 304 с.

 

  вступ Kosenko e05c5  

Косенко Ю. М. Вступ до історії України та громадянської освіти : підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70) 5 клас. Чернівці : Букрек, 2022. 214 с..

Косенко Ю. М. Вступ до історії України та громадянської освіти : підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70) 5 клас. Чернівці : Букрек, 2022. 214 с.

 

  вступ Kosenko e05c5  

Косенко Ю. М. Методика викладання історії учням з інтелектуальними порушеннями: посібник. Суми: ФОП Цьома С. П., 2024. 315 с.

Косенко Ю. М. Методика викладання історії учням з інтелектуальними порушеннями: посібник. Суми: ФОП Цьома С. П., 2024. 315 с.

 

Співпраця (трансфер продукції) ресурсного центру/центру трансферу технологій
кафедри спеціальної та інклюзивної освіти:


Адреса ресурсного центру/центру трансферу технологій
кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Центральний корпус, 1 поверх, каб. № 137
Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,
вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002

Контактна інформація:
Електронна пошта: cor.ped_sumy@ukr.net
Тел.: (0542) 68-59-43
Skype: corped

Запрошення до співпраці: відеорепортаж вересень 2018

Календар подій