menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

1. Візія, місія, мета аспірантури

 

2. Наукове керівництво

  • Візитівка наукового керівника (завантажити)
  • Відповідність наукової діяльності аспіранта напряму дослідження наукового керівника (20192020, 2021, 2022)

3. Співпраця зі стейкхолдерами

  4. Звіти наукової діяльності аспірантів спеціальності 016 «Спеціальна освіта»

5. Акредитація ОНП Спеціальна освіта (2021-2020 н.р.)

  • Звіт (відомості) про самооцінювання освітньо-наукової програми «016 Спеціальна освіта» третього рівня вищої освіти (доктор філософії) (завантажити)

6. Матеріально-технічне забезпечення

 Відео 1. СумДПУ імені А.С.Макаренка (завантажити)
 
Відео 2. Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (завантажити)

7. Історична довідка

 Під час визначення Стратегічних та поточних орієнтирів розвитку кафедри спеціальної та інклюзивної освіти (на той час – кафедри корекційної та інклюзивної освіти), завідуючою кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, доктором педагогічних наук, професором Дегтяренко Тетяною Миколаївною, було окреслено необхідність розширення перспективних напрямів її розвитку, у тому числі, відкриття підготовки фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Підґрунтям для прийняття цього рішення було урахування національного, регіонального та університетського контексту:

1. Після набуття Україною суверенітету, українське суспільство прагнуло прискорити свій розвиток враховуючи тенденції характерні для глобального світового поступу. За роки незалежності найбільша гуманітарна сфера – освіта, почала реформуватися відповідно до  сучасних світових тенденцій в організації освіти. Освіта дітей з особливими потребами, також зазнала істотних трансформаційних змін, пов’язаних із визначенням нової ідеологічної суспільно-освітньої парадигми, яка ґрунтується на принципах людиноцентризму. За 1991-2016 рр. освіта дітей з особливими потребами пройшла шлях від інституалізації до інклюзії. У 2015-2016 рр. на розгляд Парламенту було внесено проєкт Закону України «Про освіту» в якому передбачалося модернізація освітньої галузі, у тому числі спеціальної освіти. Реформи в спеціальній освіті вимагали сучасного науково-методичного і теоретико-методологічного супроводження змін. Отже, поетапно розв’язувати нові для українського суспільства проблеми спеціальної та інклюзивної освіти мали наукові кадри з новими якісними характеристиками, які відповідають вимогам сьогодення, яких можна підготувати до зазначеної діяльності в аспірантурі.

2. З огляду перспектив реформування спеціальної освіти на рівні регіону та необхідність її наукового супроводу, необхідно було забезпечити дослідницько-інноваційний характер цієї реформи, де головним рушієм процесу впровадження зазначеної реформи в спеціальній освіті мали стати компетентні і кваліфіковані науковці. Зазначене обумовило необхідність формування третьому рівні вищої освіти педагога з новими професійними якостями, який здатен розробляти шляхи впровадження новацій у практику.

3. На університетському рівні кафедра спеціальної та інклюзивної освіти визначила своїм пріоритетом освітню підготовку фахівця спеціальної освіти нової формації, який має стати особою, яка веде за собою педагогічну, громадську спільноту на шляху впровадження зазначених вище реформ.

Станом на 2016 рік на кафедрі сформувався штат науково-практичних працівників, які за своєю якісними показниками відповідали кадровим вимогам до впровадження нового напряму підготовки фахівців та могли забезпечити викладання навчальних дисциплін на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Це підтвердив моніторинг траєкторії кар’єрного зростання випусників кафедри, який засвідчив, що ті студенти, які приймали активну участь у студентській науковій діяльності під час навчання на ОС бакалавр та ОС магістр, після завершення навчання в університеті зберегли інтерес до занять науковою діяльністю та були працевлаштовані викладачами закладів вищої освіти, займали посади молодших наукових працівників у наукових установах України.

Ініціатива кафедри спеціальної та інклюзивної освіти з відкриття підготовки фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти була підтримана на рівні адміністрації університету (в особі ректора Лянного Юрія Олеговича), та, згодом, визнання нагальної потреби підготовки докторів філософії за спеціальністю 016 Спеціальна освіта на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, було отримано на рівні Міністерства освіти і науки України.

Таким чином у 2016 році до стратегічних орієнтирів розвитку кафедри спеціальної та інклюзивної освіти було включено  підготовку майбутніх фахівців спеціальності 016 Спеціальна освіта на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, що забезпечило наступність у підготовці кадрів (після завершення навчання на освітньому рівні магістр випускники могли продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 016 Спеціальна освіта).

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта» була розроблена та затверджена у 2016 році. Керівником проектної групи була завідувач кафедри корекційної та інклюзивної освіти, д.пед.н., професор Т.М. Дегтяренко, членами проектної групи були: професор кафедри корекційної та інклюзивної освіти, д.пед.н., професор В.С. Бугрій; доцент кафедри корекційної та інклюзивної освіти, к.пед.н., доцент О.В. Колишкін.

 

 

 

Календар подій