menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Предметом пріоритетного наукового пошуку професорсько-викладацького складу кафедри є актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти. Наукові інтереси викладачів зосереджені на наступних проблемах:
- впровадження інноваційних технологій у викладання навчальних предметів у спеціальній (корекційній) школі для дітей з порушеннями психофізичного розвитку;
- навчання і виховання дітей з особливими потребами в інтегрованому та інклюзивному освітньому середовищі;
- управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з психофізичними порушеннями;
- розвиток рухової сфери дітей з особливими потребами засобами адаптивної фізичної культури;
- корекція порушень мовлення у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
- профілактика і корекція явищ, пов’язаних із професійним вигоранням у педагогів-дефектологів;
- ефективна підготовка майбутнього корекційного педагога до роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку.

З 2005 по 2010 р.р. кафедра корекційної та інклюзивної освіти працювала над колективною науковою темою „Сучасні підходи до розвитку особистості дітей з особливостями психофізичного розвитку” (номер державної реєстрації – 0107002249), результатом якої стали успішні захисти 2 кандидатських дисертацій – Т.М. Дегтяренко на тему „Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями зору” та Л.О. Прядко на тему „Підготовка майбутнього корекційного педагога до роботи з розумово відсталими дітьми в реабілітаційному центрі”.

Основними результатами колективної наукової теми є розробка професіограми корекційного педагога реабілітаційного центру; визначено педагогічні умови формування професійної готовності корекційного педагога до роботи в реабілітаційному центрі; вивчено комплексний вплив систематичного застосування засобів адаптивного фізичного виховання, адаптивного спорту, адаптивної фізичної реабілітації на психофункціональний стан дітей різних нозології, рівень їхньої соціальної адаптованості у процесі спільних корекційних фізкультурно-оздоровчих занять; доведено ефективність впровадження системи корекційних заходів із використанням методів адаптивного фізичного виховання в сучасну практику корекційної педагогіки; подальшого обґрунтування одержали показники, критерії та рівні сформованості мовленнєвих умінь дітей у процесі вікового онтогенезу; розширено та конкретизовано дані про особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку з дизартрією; визначено можливості корекційних педагогів до планування і проектування освітнього середовища та його параметрів для точнішого і прицільнішого впливу на дитину з психофізичними порушеннями.

У 2008 р. кафедра поповнилась новим кандидатом педагогічних наук, доцентом Ю.А. Картавою, яка очолила кафедру та плідно працювала для реалізації спільної кафедральної мети – якісної професійної підготовки майбутніх вчителів-дефектологів.

З 2011 р. на базі кафедри корекційної та інклюзивної освіти відкрито наукову лабораторію корекційно-реабілітаційних технологій під керівництвом канд. пед. наук, доцента Т.М. Дегтяренко, яка має багаторічний досвід роботи у спеціальних освітніх закладах, та розпочато роботу над новою колективною науковою темою „Зміст, організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю”(номер державної реєстрації – 0111 U 009399), результатом якої став успішний захист 1 докторської дисертації – Т.М. Дегтяренко на тему „Теоретико-методологічні засади управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями” і 2 кандидатських дисертацій – О.В. Боряк на тему „Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки”. та Ю.М. Косенко – на тему „Дидактична гра як метод формування історичних понять у розумово відсталих учнів”. З 2016 р. колективна наукова тема наукової лабораторії – „Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю” зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116 U 000895) з визначеним терміном роботи до 2020 р.

    Пріоритетними завданнями лабораторії є:
– проведення наукових досліджень з модифікації корекційно-реабілітаційної діяльності;
– вивчення закономірностей соціодинаміки корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю;
– проведення дослідження організаційних засад управління корекційно-реабілітаційною діяльністю;
– розробка та обґрунтування новітніх підходів до управління корекційно-реабілітаційною діяльністю;
– удосконалення процесу корекційно-реабілітаційної діяльності під час супроводу осіб з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю.

     Напрямками діяльності лабораторії є:
– аналіз сучасних підходів до змісту, організації та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю;
– видання наукових публікацій за результатами досліджень;
– підготовка методичних матеріалів для працівників закладів різного відомчого підпорядкування, що здійснюють допомогу особам із різними вадами психофізичного розвитку;
– розробка і видання навчальних і методичних матеріалів та посібниківдля студентів.

Співробітниками лабораторії заплановано проведення науково-дослідної та науково-методичної роботи з розвитку пріоритетних напрямів корекційно-реабілітаційної діяльності, а саме:
– участь у засіданні круглого столу при обласній державній адміністрації;
– проведення конференцій різних рівнів;
– проведення семінарів-практикумів з актуальних проблем управління корекційно-реабілітаційною діяльністю;
– проведення наукових семінарів з проблеми подолання професійного вигорання серед працівників спеціальних загальноосвітніх закладів Сумського регіону;
– проведення науково-методичних семінарів з проблем взаємозв’язку у роботі працівників соціальної сфери, сфери охорони здоров’я та освіти.

Співробітники лабораторії керують студентською науковою роботою, що спрямована на:
– організацію і проведення студентських науково-практичних конференцій різних рівнів;
– організацію роботи проблемних груп та наукових гуртків;
– проведення роботи з обдарованою молоддю з підготовки до щорічної Всеукраїнської студентської наукової олімпіади;
– підготовку студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі з природничих, технічних і гуманітарних наук;
– виконання наукових досліджень у межах студентських кваліфікаційних проектів (курсових, дипломних робіт тощо).

Викладачі кафедри щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, стажування у провідних наукових установах та ВНЗ України та зарубіжжя (Сербія, Росія, Біларусь, Словакія, Польща).

Професорсько-викладацький склад кафедри корекційної та інклюзивної освіти постійно працює над покращенням свого наукового рівня: здійснює написання і публікацію наукових статей у міжнародних та фахових виданнях України; бере участь у обласних, всеукраїнських і міжнародних конференціях, конгресах та з’їздах (мм. Київ, Кам'янець-Подільський, Слав’янськ, Суми, Винниця та ін.).

У 2006 р. – кафедрою організований і проведений обласний науково-практичний семінар для фахівців у галузі корекційної педагогіки на тему „Корекційний супровід дітей: тенденції і шляхи розвитку”.

У 2009 р. – кафедрою організований і проведений обласний науково-практичний семінар „Теорія і практика корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки): взаємозв’язки і взаємозбагачення” на базі Сумської спеціальної загальноосвітньої школи.

У квітні 2010 р. – кафедрою організований і проведений обласний науково-методичний семінар з міжнародною участю „Стратегія удосконалення підготовки педагогічних кадрів”.

У жовтні 2010 р. – кафедрою організовано і проведено регіональну з міжнародною участю науково-практичну конференцію „Життя людей з розумовими обмеженнями в м. Суми у 2015 році: стан, перспективи, результат”.

У квітні 2013 р. – кафедрою організована і проведена І Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених „Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців”, присвячена 10-річчю відкриття спеціальності „Корекційна освіта” у СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Зазначена конференція отримала своє продовження – у квітні 2014 р. була проведена ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених з аналогічною назвою.

У жовтні 2015 р. – кафедрою разом із Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України проведений Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації на тему „Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі”. Втілення ідей Міжнародного конгресу стало можливим за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Всеукраїнського громадського об’єднання „Національна Асамблея інвалідів України”, Всеукраїнської громадської організації „Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю”. У конгресі взяли участь 270 осіб, серед яких представники США, Канади, Німеччини, Італії, Нідерландів, Словаччини, Польщі, Сербії, Росії, України. Закордонні організації були представлені 50 учасниками.

У квітні 2016 р. – кафедрою організована і проведена ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених „Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців”, співорганізаторами якої виступили Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка і Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.              

У конференції взяла участь студентська молодь України з таких вищих навчальні закладів, як: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Представниками закордонних освітніх закладів стали студенти з: Медичного коледжу Східної Вірджинії (Північна асоціація коледжів) (США), Університету Коменського в м. Братислава (Словаччина),Університету м. Ніш (Сербія), ФДБОУ ВПО “Курський державний університет” (Росія), ФДБОУ ВПО “Північно-Кавказький федеральний університет” (Росія), Білоруського державного педагогічного університету імені М. Танка (Білорусь).

У листопаді 2016 р. – кафедрою організована і проведена ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція на тему „Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі”, співорганізаторами якої виступили Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, факультет корекційної педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова, Сумський державний університет, університет Коменського м. Братислава (Словаччина), Великотирновський університет імені Кирила і Мефодія (Болгарія), Академія імені Яна Длугоша м. Ченстохов (Польща), Мюнхенський технічний університет (Німеччина), Нішський університет (Сербія), Сумське міське товариство допомоги дітям-інвалідам, що мають розумову відсталість, „Феліцитас”, Сумська спеціальна загальноосвітня школа Сумської міської ради.

Конференція об’єднала зусилля представників 8 вищих навчальних закладів України та 9 закладів з дев’яти країн світу. До онлайн-спілкування залучилися науковці, освітяни, медики, соціальні працівники, представники психолого-медико-педагогічних консультацій, представники громадських організацій, батьки.

У грудні 2016 р. – кафедрою організований і проведений обласний науково-практичний семінар „Лікувально-корекційно-реабілітаційні технології нового покоління” спільно з представниками Європейської нейро-психо-педагогічної лабораторії Університету імені Коменського (м. Братислава, Словаччина) за підтримки департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Співорганізаторами семінару виступили Сумський державний університет, громадська організація „Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень „Феліцитас”.

В семінарі прийняли участь представники 3 вищих навчальних закладів України і Словаччини та 4 спеціальних освітніх та реабілітаційних закладів м. Суми та Сумської області. Серед них – Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, реабілітаційна установа змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень – центр «Сприяння» громадської організації «Феліцитас», Сумський спеціальний реабілітаційний НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34», Сумська спеціальна загальноосвітня школа. Активну участь у семінарі приймали науковці, освітяни, медики, соціальні працівники, представники психолого-медико-педагогічних консультацій, представники громадських організацій, батьки.


У вересні 2017 р., відповідно до наказу ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка за № 108 від 30.08.17 р., назву кафедри перейменовано на кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.

У грудні 2017 року кафедрою було проведено регіональний науково-практичний семінар «Новітні технології спеціальної педагогіки: проблеми, перспективи та шляхи запровадження».

На семінарі розглядалися важливі питання пов’язані із організацією та впровадженням інклюзивного навчання у контексті реалізації концепції «Нової української школи»; підкреслено важливість підготовки на базі вищих навчальних закладів майбутніх фахівців до надання освітніх послуг в умовах інклюзивних закладів; розглянуто існуючи закордонні моделі впровадження інклюзивної освіти; продемонстровано вітчизняні технології соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я та висвітлено сучасні методи реабілітації осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Захід було проведено на базі Сумського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Під час екскурсії по центру учасникам семінару було продемонстровано сучасні тренажери, технології та інші засоби соціальної та фізичної реабілітації дітей-інвалідів.

У січні 2018 року на базі КУ Сумська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 18 науково-дослідною лабораторією проблем інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С Макаренка разом з управлінням освіти і науки Сумської міської ради проведено міський навчально-інформаційний семінар «Організація роботи психолого-педагогічного консиліуму в закладі з інклюзивним навчанням». У роботі семінару взяли участь директори, заступники директорів з навчально-виховної роботи, які відповідають за організацію інклюзивної форми навчання, педагоги та спеціалісти, які здійснюють психолого-педагогічний супровід.


У квітні 2018 р. - кафедрою організовано і проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації на тему «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі».

Співорганізаторами Міжнародної науково-практичної конференції виступили Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, факультет корекційної педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова, університет Коменського м. Братислава (Словаччина), Великотирновський університет імені Кирила і Мефодія (Болгарія), Академія імені Яна Длугоша м. Ченстохов (Польща), Мюнхенський технічний університет (Німеччина), Нішський університет (Сербія), Вірменський державний педагогічний університет імені Хачатура Абовяна (Вірменія).

Конференція об’єднала зусилля представників 8 вищих навчальних закладів України та 8 закладів з восьми країн світу. До онлайн-спілкування залучилися науковці, освітяни, медики, соціальні працівники, представники психолого-медико-педагогічних консультацій, представники громадських організацій, батьки.

У травні 2018 року відбувся регіональний науково-методичний семінар «Готовність педагогічних працівників загальноосвітнього закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії: питання теорії і практики». Семінар організовано лабораторією проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка спільно з Комунальною установою Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради і проведено за підтримки Управління освіти і науки Сумської міської ради.


У червні 2018 року на базі Путивльської ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 ім. Р. Руднєва відбувся тренінг «Технологія складання індивідуальної програми розвитку на дитину з особливими освітніми потребами». Організаторами тренінгу стали: лабораторія проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (завідувач Ю. А. Бондаренко); інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) відділу освіти Путивльської районної державної адміністрації (в.о. директора Т. Я. Кизенко).

Основні публікації професорсько-викладацького складу кафедри у наукометричних базах даних

Календар подій

Контактна інформація

Контактний телефон кафедри:
(0542) 68-59-43

E-mail: [email protected]
Skype: corped

 Абітурієнтам - детальна інформація

 

arrow_upward