menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Предметом пріоритетного наукового пошуку професорсько-викладацького складу кафедри є актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти. Наукові інтереси викладачів зосереджені на наступних проблемах:
- впровадження інноваційних технологій у викладання навчальних предметів у спеціальній (корекційній) школі для дітей з порушеннями психофізичного розвитку;
- навчання і виховання дітей з особливими потребами в інтегрованому та інклюзивному освітньому середовищі;
- управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з психофізичними порушеннями;
- розвиток рухової сфери дітей з особливими потребами засобами адаптивної фізичної культури;
- корекція порушень мовлення у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
- профілактика і корекція явищ, пов’язаних із професійним вигоранням у педагогів-дефектологів;
- ефективна підготовка майбутнього корекційного педагога до роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку.

Першим завідувачем кафедри став кандидат педагогічних наук, доцент Колишкін Олександр Володимирович (2005–2008 рр.).

З 2005 по 2010 рр. кафедра корекційної та інклюзивної освіти працювала над колективною науковою темою „Сучасні підходи до розвитку особистості дітей з особливостями психофізичного розвитку” (номер державної реєстрації – 0107002249), результатом якої стали успішні захисти 2 кандидатських дисертацій – Т.М. Дегтяренко на тему „Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями зору”(2005) та Л.О. Прядко на тему „Підготовка майбутнього корекційного педагога до роботи з розумово відсталими дітьми в реабілітаційному центрі” (2010). 

Основними результатами колективної наукової теми є розробка професіограми корекційного педагога реабілітаційного центру; визначено педагогічні умови формування професійної готовності корекційного педагога до роботи в реабілітаційному центрі; вивчено комплексний вплив систематичного застосування засобів адаптивного фізичного виховання, адаптивного спорту, адаптивної фізичної реабілітації на психофункціональний стан дітей різних нозології, рівень їхньої соціальної адаптованості у процесі спільних корекційних фізкультурно-оздоровчих занять; доведено ефективність впровадження системи корекційних заходів із використанням методів адаптивного фізичного виховання в сучасну практику корекційної педагогіки; подальшого обґрунтування одержали показники, критерії та рівні сформованості мовленнєвих умінь дітей у процесі вікового онтогенезу; розширено та конкретизовано дані про особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку з дизартрією; визначено можливості корекційних педагогів до планування і проектування освітнього середовища та його параметрів для точнішого і прицільнішого впливу на дитину з психофізичними порушеннями.

У 2008 р. кафедра поповнилась новим кандидатом педагогічних наук, доцентом Ю.А. Картавою, яка очолила кафедру та плідно працювала для реалізації спільної кафедральної мети – якісної професійної підготовки майбутніх вчителів-дефектологів (2008–2016 рр.)..

З 2011 р. на базі кафедри корекційної та інклюзивної освіти відкрито наукову лабораторію корекційно-реабілітаційних технологій під керівництвом канд. пед. наук, доцента Т.М. Дегтяренко, яка має багаторічний досвід роботи у спеціальних освітніх закладах (з 2015 року лабораторія набула статус міжвідомчої)..  

    Пріоритетними завданнями лабораторії є:
– проведення наукових досліджень з модифікації корекційно-реабілітаційної діяльності;
– вивчення закономірностей соціодинаміки корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю;
– проведення дослідження організаційних засад управління корекційно-реабілітаційною діяльністю;
– розробка та обґрунтування новітніх підходів до управління корекційно-реабілітаційною діяльністю;
– удосконалення процесу корекційно-реабілітаційної діяльності під час супроводу осіб з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю.

     Напрямками діяльності лабораторії є:
– аналіз сучасних підходів до змісту, організації та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю;
– видання наукових публікацій за результатами досліджень;
– підготовка методичних матеріалів для працівників закладів різного відомчого підпорядкування, що здійснюють допомогу особам із різними вадами психофізичного розвитку;
– розробка і видання навчальних і методичних матеріалів та посібниківдля студентів.

Співробітниками лабораторії заплановано проведення науково-дослідної та науково-методичної роботи з розвитку пріоритетних напрямів корекційно-реабілітаційної діяльності, а саме:
– участь у засіданні круглого столу при обласній державній адміністрації;
– проведення конференцій різних рівнів;
– проведення семінарів-практикумів з актуальних проблем управління корекційно-реабілітаційною діяльністю;
– проведення наукових семінарів з проблеми подолання професійного вигорання серед працівників спеціальних загальноосвітніх закладів Сумського регіону;
– проведення науково-методичних семінарів з проблем взаємозв’язку у роботі працівників соціальної сфери, сфери охорони здоров’я та освіти.

Співробітники лабораторії керують студентською науковою роботою, що спрямована на:
– організацію і проведення студентських науково-практичних конференцій різних рівнів;
– організацію роботи проблемних груп та наукових гуртків;
– проведення роботи з обдарованою молоддю з підготовки до щорічної Всеукраїнської студентської наукової олімпіади;
– підготовку студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі з природничих, технічних і гуманітарних наук;
– виконання наукових досліджень у межах студентських кваліфікаційних проектів (курсових, дипломних робіт тощо).

З 2011 до 2015 рр. співробітниками кафедри розпочато роботу над новою колективною науковою темою „Зміст, організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю”(номер державної реєстрації – 0111 U 009399) результатом якої стали успішні захисти 2 кандидатських та 1 докторської дисертацій – у 2012 р. Боряк О.В. захищено кандидатську дисертацію на тему: «Корекція просодичної сторони мовлення старших дошкільників з дизартрією засобом логопедичної ритміки»; 2013 р. Косенко Ю.М. захищено кандидатську дисертацію на тему: «Дидактична гра як метод формування історичних понять у розумово відсталих учнів»; 2013 р. Дегтяренко Т.М. захищено докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні засади управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями». З 2015 до 2020 рр. колективна наукова тема кафедри – «Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю» зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116 U 000895). У результаті роботи над темою в 2017 р. Бондаренко Ю.А. захищено докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні засади корекційного спрямування музичної діяльності дошкільників зі зниженим зором»; 2019 р. Боряк О.В. захищено докторську дисертацію на тему: «Теорія і практика формування мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку»; 2019 р. Чобанян А.В. захищено кандидатську дисертацію на тему: «Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня». 
З 2020 р. наукову лабораторію корекційно-реабілітаційних технологій очолюе докт. пед. наук, доцент Боряк О.В.

У 2016-2022 роках кафедру очолювала доктор педагогічних наук, професор Дегтяренко Тетяна Миколаївна.

З вересня 2017 року у структурі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти діє Науково-дослідна лабораторія проблем інклюзивної освіти (далі – НДЛ ПІО). Завідувач НДЛ ПІО: Бондаренко Юлія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка.
З жовтня 2017 року у структурі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти засновано Ресурсний центр/центр трансферу технологій кафедри. Керівник: Косенко Юрій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка.
У 2021 р. визначена нова колективна наукова тема кафедри «Корекційно-реабілітаційна діяльність в сучасному освітньому просторі», що зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0121 U109190) з визначеним терміном роботи до 2025 р. Над цією темою працюють всі структурні підрозділи кафедри.

З 2022 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Боряк Оксана Володимирівна.

Викладачі кафедри щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, стажування у провідних наукових установах та ВНЗ України та зарубіжжя (Сербія, Росія, Біларусь, Словакія, Польща).

Професорсько-викладацький склад кафедри спеціальної та інклюзивної освіти постійно працює над покращенням свого наукового рівня: здійснює написання і публікацію наукових статей у міжнародних та фахових виданнях України; бере участь у обласних, всеукраїнських і міжнародних конференціях, конгресах та з’їздах (мм. Київ, Кам'янець-Подільський, Слав’янськ, Суми, Винниця та ін.).

>Основні публікації професорсько-викладацького складу кафедри у наукометричних базах даних

>Наукові заходи

18 травня 2023 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбулася Х – Ювілейна, Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців».. (Координатор – завідувач кафедри, д-р пед. наук, професор Боряк О.В.).
Для участі у Конференції було зареєстровано 202 учасника, серед яких практичні працівники та представники вищих закладів Польщі, Німеччини, Молдови, Італії, Чехії.
Програма Х Міжнародної конференції _Суми 2023 

02 лютого 2023 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка спільно з Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України було проведено VІ Регіональний науково-практичний семінар зі спеціальної педагогіки «Новітні технології спеціальної педагогіки: проблеми, перспективи та шляхи запровадження» (Координатор – канд. пед. наук, доцент Косенко Ю.М.) 
Активну участь у заході взяли здобувачі освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта, фахівці галузі професійної, загальної, спеціальної та інклюзивної освіти, фахівці галузі охорони здоров’я, соціального захисту населення, наукові працівники, представники державних установ та громадських організацій, представники волонтерського руху (організацій), батьки дітей із особливими освітніми потребами.

 

23 листопада 2022 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А. С. Макаренка проведено VІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (Координатор – канд. пед. наук, доцент Колишкін О.В.).
Конференція об’єднала зусилля представників 12 закладів вищої освіти України, провідних наукових установ: Інституту спеціальної педагогіки і психології НАПН України імені Миколи Ярмаченка, Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами; 7 закладів вищої освіти з п’яти країн світу, 12 інклюзивно-ресурсних центрів, 5 реабілітаційних закладів, 3 заклади професійної (професійно-технічної) освіти.
До онлайн-спілкування залучилися науковці, освітяни, представники закладів професійно-технічної освіти, медики, соціальні працівники, представники інклюзивно-ресурсних центрів, представники громадських організацій, батьки.

18 травня 2022 року на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбулася ІХ Міжнародна науково-практична конференція  студентів та молодих учених «Корекційна та інклюзивна освіта  очима молодих науковців» (Координатор – д-р пед. наук, професор Боряк О.В.).

 

23 грудня 2021 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка було організовано та проведено V Регіональний науково-практичний семінар «Новітні технології спеціальної педагогіки: проблеми, перспективи та шляхи розвитку» (Координатор – канд. пед. наук Косенко Ю.М.).
Цей захід зібрав науковців і практичних працівників освітніх, корекційно-реабілітаційних, медичних закладів, фахівців з інклюзивного навчання, керівників та працівників інклюзивно-ресурсних центрів з метою визначення актуальних проблем у сфері спеціальної та інклюзивної освіти та шляхів їх подолання, можливостей застосування новітніх технологій корекційної-розвиткової допомоги особам з особливими освітніми потребами.

24 листопада 2021 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А. С. Макаренка проведено VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (Координатор – канд. пед. наук, доцент Колишкін О.В.).
Співорганізаторами Міжнародної науково-практичної конференції виступили Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Факультет спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, Університет Святих Кирилла та Мефодія в Трнаві (Словацька Республіка), Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна (Республіка Білорусь), Люблинський Католичний університет Івана Павла ІІ (Польща), Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Казахстан).
Конференція об’єднала зусилля представників 10 закладів вищої освіти України, провідної наукової установи – Інституту спеціальної педагогіки і психології НАПН України імені Миколи Ярмаченка, 7 закладів вищої освіти з п’яти країн світу, 10 інклюзивно-ресурсних центрів, 5 реабілітаційних закладів, 2 заклади професійної (професійно-технічної) освіти. До онлайн-спілкування залучилися науковці, освітяни, представники закладів професійно-технічної освіти, медики, соціальні працівники, представники інклюзивно-ресурсних центрів, представники громадських організацій, батьки.

 

20 вересня 2021 року відбулася зустріч, організована Лабораторією проблем інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка (керівник проф. Ю.А. Бондаренко) з доктором філософських наук, спеціалістом в галузі нейропсихології, біхевіористом, автором методичних розробок щодо інноваційних підходів в роботі з людьми з РАС, синдром Дауна, порушеннями інтелектуального розвитку та поведінки Терезою Сіансіоло (Ірасбург, Вермонт, США).
Під час зустрічі обговорено питання організації і проведення в умовах неформальної освіти практико-орієнтованого вебінару зі здобувачами освіти ІІ і ІІІ рівнів ВО спеціальності 016 Спеціальна освіта СумДПУ імені А.С. Макаренка,  низки семінарів для фахівців-практиків, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної та спеціальної освіти, соціально-реабілітаційних центрів, центрів розвитку дітей та батьків дітей з ООП.

24 червня 2021 року члени НД Лабораторії проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка взяли участь у ІV online-зустрічі Міжнародної лабораторії інклюзивної освіти на платформі Modern Education & Research Institute за темою «Інклюзивна освіта в системі прав людини». Спікером семінару виступив Мохаммед Таруане, Генеральний директор Global Village for International Studies and Strategic Planning, Посол доброї волі ООН з питань миру і розвитку. На зустрічі обговорено: важливі аспекти погляду на інклюзію з точки зору Конвенції про права інвалідів ООН; стереотипи, які заважають побудові справедливого суспільства; імплементацію міжнародного законодавства в національні норми; позитивний досвід і проблеми країн в забезпеченні рівного доступу особам з обмеженими можливостями життєдіяльності.

.

18 червня 2021 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти було проведено ІРегіональний науково-практичний семінар зі спеціальної педагогіки «Новітні технології спеціальної педагогіки: проблеми, перспективи та шляхи запровадження» (Координатор – канд. пед. наук Косенко Ю.М.). На семінарі висвітлювалися актуальні питання навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами та шляхи їх подолання, розглядалися сучасні методики корекційного супроводу дітей з розладами аутистичного спектру. Присутнім було повідомлено про специфіку організації позаурочної діяльності дітей з порушеннями інтелектуального розвитку та застосування арт-технологій в навчально-виховному процесі спеціальних закладів середньої освіти.

19 травня 2021 року на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбулася в онлайн форматі VІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» (Координатор – д-р пед. наук, професор Боряк О.В.).
Серед учасників – представники вищих закладів Республіки Польща, Молдови, Італії, Узбекистану, Вірменії, Азербайджану, які представили свої наукові доповіді.

 

22 квітня 2021 року в межах другої зустрічі Міжнародної лабораторії інклюзивної освіти Modern Education & Research Institute  (Бельгія) відбулася презентація досвіду України щодо її досягнень та викликів в інклюзивному освітньому просторі на тему «Вторована дорога до інклюзії в освіті. Україна – історія успіху». Завідуючою лабораторії проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка доктором педагогічних наук, професором Бондаренко Юлією Анатоліївною презентовано дві доповіді на тему «Генезис та розвиток інклюзивної освіти», «Шляхи сприяння закладами вищої освіти розвитку інклюзивної освіти в Україні/ на прикладі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка».

 

23 березня 2021 року на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А.С. Макаренка відбулася online-конференція Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених. Голова Наукового товариства – канд. економ. наук, доц. кафедри бізнес-економіки та адміністрування Омельяненко Віталій Анатолійович у своїй доповіді окреслив основні напрями роботи товариства та ознайомив з головними здобутками молодих учених університету і перспективою реалізації наукового потенціалу молодих науковців у напрямі міжнародної грантової діяльності, патентної роботи, вагомих публікацій, участі у наукових заходах, наголосив на дотриманні принципів академічної доброчесності усіх учасників освітнього процесу. Секретарем Наукового товариства – канд. пед. наук, завідувачем методично-організаційним відділом Мартиненко Дар'єю Володимирівною акцентовано увагу на організаційних аспектах діяльності цього товариства.
Заступником директора з наукової роботи ННІПіП канд. філос. наук, доц. кафедри психології Вертелем Антоном Вікторовичем було презентовано здобутки студентського наукового товариства в НН ІПП. Під час обговорення докт. пед. наук, проф. Дегтяренко Тетяною Миколаївною  внесено пропозиції щодо покращення ефективності діяльності молодих науковців, систематичної перевірки матеріалів дисертації на плагіат.
По завершенню конференції гарантом освітньо-наукової програми ІІІ рівня ВО, докт. пед. наук, проф. Бондаренко Юлією Анатоліївною окреслено можливості і перспективу участі аспірантів спеціальності 016 Спеціальна освіта в Науковому товаристві, висвітлено шляхи апробації результатів наукових досліджень.

изображение viber 2021 03 25 08 50 02 f8af4

Науково-дослідною лабораторією проблем інклюзивної освіти (НДЛ ПІО) кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А.С.Макаренка (завідувач лабораторії професор Бондаренко Ю.А.) ініційовано міжнародну зустріч адміністрації університету з керівником академічної спілки Modern Education & Research Institute (MERI) Катериною Царанок. Зустріч проведено в онлайн форматі 17 березня 2021 року.
Місія MERI – внести вклад в реалізацію концепції інтернаціоналізації та надати підтримку викладачам і адміністрації ЗВО в модернізації діяльності через впровадження сучасних підходів до вищої освіти в глобальному контексті, своєчасній адаптації до змін світового соціального та академічного середовища.
Катериною Царанок презентовано «Міжнародну дорожню карту співробітництва» у форматі колективної та індивідуальної співпраці академічної спілки MERI з закладами вищої освіти. Пропозиція щодо співпраці з академічною спілкою MERI зацікавила адміністрацію університету. Проф. Ю. А. Бондаренко передано відповідні документи на розгляд.

изображение viber 2021 03 25 08 55 56 7cabe


25 листопада 2020 року відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі», організована кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (Координатор – канд. пед. наук, доцент Колишкін О.В.). Конференція об’єднала зусилля представників 14 закладів вищої освіти України, провідної наукової установи – Інституту спеціальної педагогіки і психології НАПН України імені Миколи Ярмаченка, 10 закладів вищої освіти з дев’яти країн світу, 5 інклюзивно-ресурсних центрів, 7 реабілітаційних закладів, 3 заклади професійної (професійно-технічної) освіти. До онлайн-спілкування залучилися науковці, освітяни, представники закладів професійно-технічної освіти, медики, соціальні працівники, представники інклюзивних ресурсних центрів, представники громадських організацій, батьки.

27 травня 2020 року науково-дослідною лабораторією проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (завідувач лабораторії д-р пед.наук, проф. Бондаренко Ю.А.) проведено Міжнародний освітній семінар «АВА-терапія. Питання-відповіді». Участниками стали вчителі-дефектологи, практичні психологи, педагогічні працівники закладів спеціальної освіти та з інклюзивним навчанням, фахівці ІРЦ, центрів розвитку дітей, спеціалісти, які працюють в реабілітаційних центрах, громадських організаціях, батьки дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з РАС, викладачі, студенти ЗВО.21 травня 2020 року відбулася в online форматі VІІ Міжнародна науково-практичнаконференція студентів та молодих учених «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» присвячена 15-річчю заснування випускової кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (Координатор – доктор пед. наук, доцент Боряк О.В.).

 

31 січня 2020 року науково-дослідною лабораторією проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (завідувач лабораторії доктор пед.наук, проф. Бондаренко Ю.А.) проведено Міжнародний освітній семінар «АВА-терапія. Питання-відповіді».
Ведучим тренером семінару була Тереза Сіансіоло (Ірасбург, Вермонт, США) - доктор наук в галузі нейропсихології, керівник клінічної програми «AgapeMinistries», біхевіорист, фахівець з поведінки, музикотерапії, авторка книги «AutismX3» (у співавторстві з Томасом Маккіном), методичних розробок щодо програм роботи з людьми з РАС, синдромом Дауна, розладами поведінки та розумового розвитку, статей з інклюзії, сенсорної інтеграції, системи PECS, прикладного аналізу поведінки (ABA) та інших терапевтичних стратегій для роботи з людьми з розладами аутистичного спектру.
Участниками стали вчителі-дефектологи, практичні психологи, педагогічні працівники закладів спеціальної освіти та з інклюзивним навчанням, фахівці ІРЦ, центрів розвитку дітей, спеціалісти, які працюють в реабілітаційних центрах, громадських організаціях, батьки дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з РАС, викладачі, студенти ЗВО.

Фотодайджест семінару

 

 

 

 

Про взаємодію інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти з питань організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами говорили під час засідання у форматі «круглого столу» для директорів інклюзивно-ресурсних центрів, спеціалістів органів управління освітою, які відповідають за організацію інклюзивного навчання, 26 лютого 2020 року на базі Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. В засіданні круглого стола брала участь завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Дегтяренко Тетяна Миколаївна.
Під час заходу обговорювалися актуальні питання щодо організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку.
Завідувач обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Юлія ДІДОРЕНКО наголосила на налагодженні співпраці інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти з питань організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами з метою надання підтримки всім учасникам освітнього процесу..
Окрему увагу було приділено питанню підготовки педагогічних працівників для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, про яке інформувала завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Тетяна ДЕГТЯРЕНКО.
Підбиваючи підсумки засідання, начальник відділу інклюзивної освіти, позашкільної та виховної роботи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Юрій ХАРЛАМОВ акцентував увагу на постійній співпраці інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти щодо надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.

degtyarenko 26.02.20 4d538

 

9-10 грудня 2019 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти спільно з громадської організацією «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Феліцитас» було проведено І Міжнародний науково-практичний семінар зі спеціальної педагогіки «Соціально-правове забезпечення осіб з інвалідністю в реаліях сьогодення».
На семінарі розглядалися актуальні питання соціалізації дітей з важкими порушеннями інтелектуального розвитку, оформлення опіки над цією категорією осіб, безоплатний та пільговий доступ до лікарських засобів для них, система альтернативної комунікації та інші.
Поділилася 25-річним досвідом роботи з особами, які мають важкі порушення інтелекту директор реабілітаційної установи змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень – Центр «Сприяння» Гусєва Тетяна Олексіївна.
Висвітлив досвід роботи в Німеччині з особами з психофізичними порушеннями фахівець з питань спеціальної освіти та професійної підготовки, член громадської організації «Коло підтримки «Суми-допомога» Амунд Шмідт.
Учасники семінару, серед яких було багато науковців, практичних фахівців, батьків дітей з психофізичними порушеннями, студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта активно приймали участь у заході, ділилися власними проблемами, досвідом їх подолання, задавали питання, висловлювали побажання тощо.

 

9 грудня 2019 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти НН інституту педагогіки і психології спільно з відділом жестової мови Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України на базі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 21 «Волошка» провели ІІІ Регіональний науково-практичний семінар зі спеціальної педагогіки «Новітні технології спеціальної педагогіки: проблеми, перспективи та шляхи запровадження» (Координатор – канд. пед. наук Косенко Ю.М.).
Учасники семінару оглянули групи дошкільного закладу в яких виховуються, навчаються та проводиться корекційно-розвиткова робота з дітьми, які мають порушеннями слуху та мовленнєвого розвитку.
Специфіку роботи дефектологів та вихователів закладу висвітлила завідувач дошкільного закладу Супрун Вікторія Володимирівна. Цікавими й змістовними були виступи завідувача відділу жестової мови Замші Анни Володимирівни та старшого наукового співробітника цього відділу Дробот Олени Анатоліївни, присвячені модерновій вітчизняній дактилології, системі мануоральної артикуляції, бімодально-білінгвальному підходу в навчанні глухих дітей тощо.
Активну участь у семінарі взяли працівники дошкільного закладу освіти № 21 «Волошка» м. Суми, педагоги Косівщинської та Лебединської спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, фахівці інклюзивно-ресурсних центрів Сумської області, студенти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти НН інституту педагогіки і психології.

 

20 листопада 2019 року на базі кафедри спеціальної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» до 95-тої річниці Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

20 листопада 2018 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка спільно з відділом навчання жестової мови Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України було проведено ІІ регіональний науково-методичний семінар «Новітні технології спеціальної педагогіки: проблеми, перспективи та шляхи розвитку» (Координатор – канд. пед. наук Косенко Ю.М.). 
За сприяння управління освіти Сумської міської ради базою для проведення семінару було обрано Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 «Космічний».
На семінарі були присутні науковці та практичні працівники освітніх, корекційно-реабілітаційних, медичних закладів, фахівці з інклюзивного навчання, керівники та працівники інклюзивно-ресурсних центрів.

У травні 2018 року відбувся регіональний науково-методичний семінар «Готовність педагогічних працівників загальноосвітнього закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії: питання теорії і практики». Семінар організовано лабораторією проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка спільно з Комунальною установою Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради і проведено за підтримки Управління освіти і науки Сумської міської ради.

У червні 2018 року на базі Путивльської ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 ім. Р. Руднєва відбувся тренінг «Технологія складання індивідуальної програми розвитку на дитину з особливими освітніми потребами». Організаторами тренінгу стали: лабораторія проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (завідувач Ю. А. Бондаренко); інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) відділу освіти Путивльської районної державної адміністрації (в.о. директора Т. Я. Кизенко).

У квітні 2018 року - кафедрою організовано і проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації на тему «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі».
Співорганізаторами Міжнародної науково-практичної конференції виступили Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, факультет корекційної педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова, університет Коменського м. Братислава (Словаччина), Великотирновський університет імені Кирила і Мефодія (Болгарія), Академія імені Яна Длугоша м. Ченстохов (Польща), Мюнхенський технічний університет (Німеччина), Нішський університет (Сербія), Вірменський державний педагогічний університет імені Хачатура Абовяна (Вірменія).
Конференція об’єднала зусилля представників 8 вищих навчальних закладів України та 8 закладів з восьми країн світу. До онлайн-спілкування залучилися науковці, освітяни, медики, соціальні працівники, представники психолого-медико-педагогічних консультацій, представники громадських організацій, батьки.

У січні 2018 року на базі КУ Сумська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 18 науково-дослідною лабораторією проблем інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С Макаренка разом з управлінням освіти і науки Сумської міської ради проведено міський навчально-інформаційний семінар «Організація роботи психолого-педагогічного консиліуму в закладі з інклюзивним навчанням». У роботі семінару взяли участь директори, заступники директорів з навчально-виховної роботи, які відповідають за організацію інклюзивної форми навчання, педагоги та спеціалісти, які здійснюють психолого-педагогічний супровід.

У грудні 2017 року кафедрою було проведено регіональний науково-практичний семінар «Новітні технології спеціальної педагогіки: проблеми, перспективи та шляхи запровадження» (Координатор – канд. пед. наук Косенко Ю.М.).
На семінарі розглядалися важливі питання пов’язані із організацією та впровадженням інклюзивного навчання у контексті реалізації концепції «Нової української школи»; підкреслено важливість підготовки на базі вищих навчальних закладів майбутніх фахівців до надання освітніх послуг в умовах інклюзивних закладів; розглянуто існуючи закордонні моделі впровадження інклюзивної освіти; продемонстровано вітчизняні технології соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я та висвітлено сучасні методи реабілітації осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Захід було проведено на базі Сумського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Під час екскурсії по центру учасникам семінару було продемонстровано сучасні тренажери, технології та інші засоби соціальної та фізичної реабілітації дітей-інвалідів.

У вересні 2017 року, відповідно до наказу ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка за № 108 від 30.08.17 р., назву кафедри перейменовано на кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.

У грудні 2016 року – кафедрою організований і проведений обласний науково-практичний семінар „Лікувально-корекційно-реабілітаційні технології нового покоління” спільно з представниками Європейської нейро-психо-педагогічної лабораторії Університету імені Коменського (м. Братислава, Словаччина) за підтримки департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Співорганізаторами семінару виступили Сумський державний університет, громадська організація „Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень „Феліцитас”.
В семінарі прийняли участь представники 3 вищих навчальних закладів України і Словаччини та 4 спеціальних освітніх та реабілітаційних закладів м. Суми та Сумської області. Серед них – Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, реабілітаційна установа змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень – центр «Сприяння» громадської організації «Феліцитас», Сумський спеціальний реабілітаційний НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34», Сумська спеціальна загальноосвітня школа. Активну участь у семінарі приймали науковці, освітяни, медики, соціальні працівники, представники психолого-медико-педагогічних консультацій, представники громадських організацій, батьки.

У листопаді 2016 року – кафедрою організована і проведена ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція „Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі”, співорганізаторами якої виступили Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, факультет корекційної педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова, Сумський державний університет, університет Коменського м. Братислава (Словаччина), Великотирновський університет імені Кирила і Мефодія (Болгарія), Академія імені Яна Длугоша м. Ченстохов (Польща), Мюнхенський технічний університет (Німеччина), Нішський університет (Сербія), Сумське міське товариство допомоги дітям-інвалідам, що мають розумову відсталість, „Феліцитас”, Сумська спеціальна загальноосвітня школа Сумської міської ради.
Конференція об’єднала зусилля представників 8 вищих навчальних закладів України та 9 закладів з дев’яти країн світу. До онлайн-спілкування залучилися науковці, освітяни, медики, соціальні працівники, представники психолого-медико-педагогічних консультацій, представники громадських організацій, батьки.
gallery}images/articles/nauk_dosl_diylnist/nauk_dosl_diylnist_12_2016{/gallery}

У квітні 2016 року – кафедрою організована і проведена ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених „Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців”, співорганізаторами якої виступили Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка і Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.
У конференції взяла участь студентська молодь України з таких вищих навчальні закладів, як: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.Представниками закордонних освітніх закладів стали студенти з: Медичного коледжу Східної Вірджинії (Північна асоціація коледжів) (США), Університету Коменського в м. Братислава (Словаччина),Університету м. Ніш (Сербія), ФДБОУ ВПО “Курський державний університет” (Росія), ФДБОУ ВПО “Північно-Кавказький федеральний університет” (Росія), Білоруського державного педагогічного університету імені М. Танка (Білорусь).

У жовтні 2015 року – вперше на теренах України кафедрою разом із Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України проведений Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації на тему „Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі”. Втілення ідей Міжнародного конгресу стало можливим за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Всеукраїнського громадського об’єднання „Національна Асамблея інвалідів України”, Всеукраїнської громадської організації „Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю”. У конгресі взяли участь 270 осіб, серед яких представники США, Канади, Німеччини, Італії, Нідерландів, Словаччини, Польщі, Сербії, Росії, України. Закордонні організації були представлені 50 учасниками.

Зазначена нижче конференція отримала своє продовження – у квітні 2014 року була проведена ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених з аналогічною назвою.

У квітні 2013 року – вперше на теренах України кафедрою організована і проведена І Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених „Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців”, присвячена 10-річчю відкриття спеціальності „Корекційна освіта” у СумДПУ імені А. С. Макаренка.

У жовтні 2010 року – кафедрою організовано і проведено регіональну з міжнародною участю науково-практичну конференцію „Життя людей з розумовими обмеженнями в м. Суми у 2015 році: стан, перспективи, результат”.

У квітні 2010 року – кафедрою організований і проведений обласний науково-методичний семінар з міжнародною участю „Стратегія удосконалення підготовки педагогічних кадрів”.

У 2009 році – кафедрою організований і проведений обласний науково-практичний семінар „Теорія і практика корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки): взаємозв’язки і взаємозбагачення” на базі Сумської спеціальної загальноосвітньої школи.

У 2006 році – кафедрою організований і проведений обласний науково-практичний семінар для фахівців у галузі корекційної педагогіки на тему „Корекційний супровід дітей: тенденції і шляхи розвитку”.

Календар подій