menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

В системі вищої освіти України з метою реалізації положень Болонського процесу впроваджується європейська кредитно-трансферна методика навчання (ECTS).
Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - це система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між іноземними навчальними закладами.
Отже, система ECTS виконує дві функції: перезалік курсів, одержаних в іншому навчальному закладі, і накопичення кредитів, що дозволяє здобувати освіту частинами протягом життя.  
Система ECTS є формальною процедурою кількісної оцінки виконаного студентом обсягу роботи в процесі вивчення певного курсу та поділяється на визначені порції - ECTS-кредити.
Система ЕCTS заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: відвідування лекцій, підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна робота, складання іспитів, проходження практик, підготовка та захист кваліфікаційних робіт тощо.
Успішність студента визначається за оцінювальною шкалою ECTS, яка ранжирує студентів на статистичній основі. Розподіл оцінок між студентами, які отримали за курс оцінку вище незадовільної, виглядає таким чином: А - кращі 10%; B - наступні за ними 25%; C - наступні за ними 30%; D - наступні за ними 25%; E - наступні за ними 10%.
Для неуспішних студентів ставляться оцінки FX і F. Між ними існує різниця, яка полягає в тому, що FX означає - "не виконав якусь частину роботи, необхідну для здобуття оцінки вище незадовільної", а F - "не виконав всю необхідну роботу". Включення оцінок FX і F в розшифровку оцінок не є обов'язковим.
Шкала оцінювання за системою ECTS

Під час оцінювання знань здобувачів вищої освіти передбачено врахування результатів інших форм навчання відповідно Положення про порядок визнання результатів навчання у неформальний та/або інформальній освіті  (2020 р.)   (див. детальніше Неформальна освіта)

Календар подій