menu Меню contacts Контакти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Магістерська робота виконується на завершальному етапі навчання на магістерському рівні вищої освіти і передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових та виробничих завдань; розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи).
- Студенту надається право обирати тему магістерської роботи, визначену кафедрою, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки. Керівниками магістерських робіт призначаються науково-педагогічні працівники навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене звання. Один викладач може керувати не більш ніж 7 кваліфікаційними роботами.
- Вимоги до структури та оформлення, критерії оцінювання розробляються і затверджуються кафедрою.
Порядок захисту кваліфікаційних проектів (робіт) здійснюється відповідно до Положення про кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Нова редакція 2022-2023 н.р.)

див. Кваліфікаційні роботи 2022-2023

Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт_Дегтяренко 

Положення про кваліфікаційну роботу_2020

Порядок захисту дипломних проектів (робіт) здійснювалася відповідно до "Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка" (ухваленого на засіданні вченої ради 23.02.2015 р., протокол № 7).

Курсова робота - один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого характеру, який має на меті поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів із нової навчальної дисципліни, застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.
- Курсова робота відповідно до навчального плану спеціальності може бути складовою частиною залікового кредиту дисциплін або становити окремий заліковий кредит.
- Якщо курсова робота є окремим заліковим кредитом, вона оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента. За виконання курсової роботи присвоюється кредити (2-3 кредити), вона оцінюється окремо за національною та 100-бальною шкалою ЄКТС.
- Якщо курсова робота становить частину навчальної дисципліни, на неї виділяється 1 кредит на самостійну роботу.
- Тематика курсових робіт, завдання, вимоги до структури та оформлення, критерії оцінювання розробляються і затверджуються відповідною кафедрою.
- Захист курсової роботи, яка має міждисциплінарний характер, проводиться комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри за участю керівника курсової роботи.
- Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом трьох років, потім списуються у встановленому порядку.

Методичні рекомендації до написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»_Косенко

Календар подій

arrow_upward