menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Магістерська робота виконується на завершальному етапі навчання на магістерському рівні вищої освіти і передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових та виробничих завдань; розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи).
- Студенту надається право обирати тему магістерської роботи, визначену кафедрою, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки. Керівниками магістерських робіт призначаються науково-педагогічні працівники навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене звання. Один викладач може керувати не більш ніж 7 кваліфікаційними роботами.
- Вимоги до структури та оформлення, критерії оцінювання розробляються і затверджуються кафедрою.
Порядок захисту кваліфікаційних проектів (робіт) здійснюється відповідно до Положення про кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (нова редакція 2023)

Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт_Дегтяренко_2022

див. Кваліфікаційні роботи 2022-2023 

Положення про кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2022)

Положення про кваліфікаційну роботу_2020 

Порядок захисту дипломних проектів (робіт) здійснювалася відповідно до "Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка" (ухваленого на засіданні вченої ради 23.02.2015 р., протокол № 7).

Положення про курсову роботу у СумДПУ імені А.С. Макаренка_2021

Курсова робота - один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого характеру, який має на меті поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів із нової навчальної дисципліни, застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.
- Курсова робота відповідно до навчального плану спеціальності може бути складовою частиною залікового кредиту дисциплін або становити окремий заліковий кредит.
- Якщо курсова робота є окремим заліковим кредитом, вона оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента. За виконання курсової роботи присвоюється кредити (2-3 кредити), вона оцінюється окремо за національною та 100-бальною шкалою ЄКТС.
- Якщо курсова робота становить частину навчальної дисципліни, на неї виділяється 1 кредит на самостійну роботу.
- Тематика курсових робіт, завдання, вимоги до структури та оформлення, критерії оцінювання розробляються і затверджуються відповідною кафедрою.
- Захист курсової роботи, яка має міждисциплінарний характер, проводиться комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри за участю керівника курсової роботи.
- Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом трьох років, потім списуються у встановленому порядку.

Методичні рекомендації до написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»_Косенко

Календар подій