menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Актуально. Магістратура: нормативні документи на рівні університету

Відповідно до «Положення про порядок визнання результатів навчання у неформальній та/або інформальній освіті у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка», ухваленого рішенням вченої ради університету (протокол №10 від 27 квітня 2020 р.), затвердженого наказом №178 від 27 квітня 2020 р. при оцінюванні результатів навчання з дисципліни можливе перезарахування балів за результатами неформальної та/або інформальної фахової активності магістрантів (сертифікована участь в конференціях, тренінгах, написання статей, участь в конкурсах студентських робіт, олімпіадах, тощо), що за тематикою, обсягом і змістом відповідають навчальній дисципліні.

При оцінюванні результатів навчання з дисципліни передбачено застосування: 1) накопичувальноїнакопичувальної бально-рейтингової системи, що передбачає оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за 4-бальною національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); за 100-бальною шкалою та шкалою ЄCTS (А, В, С, D, E, F, FX).

Календар подій