menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

 

Нормативно-правова база університетського рівня

 • Положення про аспірантуру та докторантуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (завантажити)
 • Зміни до Положення про аспірантуру та докторантуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (завантажити)
 • Положення про асистентську практику аспірантів (2019, 2021
 • Положення про переведення аспірантів СумДПУ імені А.С.Макаренка, які навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету (завантажити)
 • Положення про забезпечення студентоцентрованого підходу до навчання в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (завантажити)
 • Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у освітньо-науковій діяльності СумДПУ імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Порядок організації поточного, семестрового контролю та підсумкової атестації здобувачів вищої освіти із використанням дистанційних технологій у СумДПУ імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Положення про апеляцію результатів навчання здобувачів вищої освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Положення про порядок визнання результатів навчання у неформальний та/або інформальній освіті (завантажити)
 • Положення про вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Кодекс академічної доброчесності Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Про комісію з питань етики та академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Положення про перезарахування результатів навчання у Сумському державнму педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (завантажити)
 • Порядок визнання у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка ступенів освіти, здобутих у навчальних закладахінших держав (завантажити)
 • Положення про організацію освітнього процесу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (завантажити)
 •  Положення про педагогічну практику аспірантів (завантажити)

Нормативно-правова база Державного рівня

 • Закон України «Про вищу освіту» (завантажити)
 • Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (завантажити)
 • Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (завантажити)
 • Постанова від 06.03.2019 р. № 167 “Про проведення експерименту з присудження «ступеня доктора філософії” (завантажити
 • Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту: Лист МОН України від 26.09.2019 р.  (завантажити
 • Щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (завантажити
 • Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації“ (завантажити
 • Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (завантажити
 • Проект про “Порядок присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами наукових установ“ (завантажити)
 • Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 “Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам” (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки) (завантажити)
 • Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність: постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579 (завантажити
 • Положення Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджене Кабінетом міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (завантажити
 • Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами)  (завантажити
 • Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 (завантажити 

Календар подій