menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Добрий день, шановні здобувачі вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Нагадуємо Вам, що якщо: 1) Ви здобуваєте вищу освіту за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія). По завершенню навчання на другому (магістерському) рівні освіти Ви можете претендувати на посади корекційного педагога та логопеда; 2) Ви здобуваєте вищу освіту за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка). По завершенню навчання на другому (магістерському) рівні освіти Ви можете претендувати на посади тифлопедагога та сурдопедагога.  

На сучасному ринку праці існує конкуренція серед бажаючих зайняти певну посаду, й переможцями стають ті хто професійно компетентний, має ґрунтовні знання, вміння та навички за своєю спеціальністю. Тому, професорсько-викладацький склад кафедри під час складання освітньо-професійних програм, що вказані вище, передбачав, що Ви будете вивчати не тільки обов’язкові навчальні дисципліни, які формують ваші компетентності за обраною спеціальністю, а й будете намагатися поглиблювати здобуті знання, вміння та навички шляхом опанування навчальних дисциплін за вибором.

На жаль на сьогодні університет фінансово не може забезпечити на 100-відсотків індивідуальну траєкторію кожного здобувача вищої освіти з опанування дисциплін за вибором. Тому, Ваш вибір навчальної дисципліни буде корелюватися вибором Ваших одногрупників та, в свою чергу, впливати на вибір навчальних дисциплін Ваших одногрупників. Отже, в робочий навчальний план поточного навчального року буде включена дисципліна, що набрала більшу кількість виборів здобувачів вищої освіти вашої групи.

Якщо Ви заповнюєте електронну форму – із запропонованих Вам кількох варіантів виберіть та позначте одну правильну відповідь.
Якщо Ви заповнюєте форму письмово – поставте перед обраною Вами для вивчення дисципліною позначку (+).
Завершив вибір, зазначте в анкеті прізвище, ім’я, по-батькові.

Якщо Ви абітурієнт і тільки зараховані на навчання – відмічайте дисципліни, що пропонуються для вивчення на 1 курсі. У подальшому Ви будете обирати дисципліни за роками навчання.

  З повагою, куратори академічних груп

2023-2024 н.р. 

Каталог вибіркових дисциплін_сайт університету

Вибір дисциплін слід здійснити в особистому електронному кабінеті


2022-2023 н.р. 

Каталог вибіркових дисциплін_сайт університету

Вибір дисциплін слід здійснити в особистому електронному кабінеті

 

2021-2022 н.р. 

Каталог вибіркових дисциплін_сайт університету

Вибір дисциплін слід здійснити в особистому електронному кабінеті

2020-2021 н.р.

Каталог вибіркових дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін ОС бакалавр 

Волонтерська діяльність в системі допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку Спеціальної та інклюзивної освіти 4
Диференціальна діагностика у спеціальній психології та логопсихології   4
Діагностика та корекція розладів спектру аутизму 4
Інклюзивне навчання в системі загальної освіти 4
Корекційно-реабілітаційні служби 4
Моделі та технології логопедичної та соціально-реабілітаційної роботи з особами з порушеннями психофізичного розвитку 4
Основи сурдопедагогіки 4
Основи тифлопедагогіки 4
Психологічна служба в системі спеціальної освіти 4
Психолого-педагогічні технології роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами 4
СМ навчання каліграфії учнів з порушеннями інтелектуального розвитку 4
СМ соціально-побутового орієнтування 4
Спеціальна методика фізики і хімії у побуті 4
Соціально-правове забезпечення осіб з порушеннями психофізичного розвитку 4
Технічні засоби корекційного навчання 4
Адаптивне фізичне виховання 4
Гігієна дітей та підлітків в системі спеціальної/інклюзивної освіти 4
Інформаційні технології в галузі «Спеціальна освіта» 4
Корекційна та логопедична робота в андрогогіці 4
Основи психокорекції дітей з інтелектуальними та/або з мовленнєвими порушеннями 4
Ігрові технології в логопедичній роботі 4
Корекційно-реабілітаційний супровід дітей з інтелектуальними та/або з мовленнєвими порушеннями 4
Основи психолінгвістики 4
Правове забезпечення осіб з ОІР та їхніх батьків (опікунів) 4
Психолого-педагогічний супровід дітей з ООП в системі спеціальної/інклюзивної освіти 4
Основи соціалізації осіб з інтелектуальними та/або з мовленнєвими порушеннями 4
Спеціальна методика раннього втручання 4
СМ роботи з дітьми-сиротами з інтелектуальними та/або з мовленнєвими порушеннями 4
СМ роботи гувернера-дефектолога 4
Спецсемінар. Фізична реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку 4

Каталог вибіркових дисциплін ОС магістр 

Інноваційні технології вивчення, навчання та виховання дітей в системі спеціальної та інклюзивної освіти Спеціальної та інклюзивної освіти 5
Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб із порушеннями зору                  5
Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб із порушеннями слуху 5
Альтернативні засоби комунікації у роботі з безмовленнєвими дітьми: [016 Олігофренопедагогіка. Логопедія]; [016 Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка] 5
Логопедичний масаж 5
Логоритміка з методикою 5
Сучасні технології діагностики та корекції системних порушень мовлення 3
Комунікативна діяльність осіб з сенсорними порушеннями 5
Риторика та культура мовлення педагога 5
Адаптивна фізична культура 5
Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб зі складними та системними порушеннями 5
Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб з тяжкими порушеннями мовлення 3
Музична освіта дітей з порушеннями психофізичного розвитку 5
Нормативно-правове забезпечення галузі спеціальної / інклюзивної освіти 5
Психолого-педагогічне, логопедичне вивчення та проектні моделі супроводу розвитку дітей 5
Психолого-педагогічні технології роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами 5
Спецсемінар. Фізична реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку 5
Робота з особами із глибокими порушеннями інтелектуального розвитку 3

 Каталог вибіркових дисциплін Доктор філософії 

1 Інтернаціоналізація наукових досліджень галузі Спеціальна освіта Спеціальної та інклюзивної освіти 3
2 Інклюзивна андрагогіка     3
3 Логопедичні моделі і технології в спеціальній та інклюзивній освіті   3
4 Науково-прикладні студії з інклюзивної освіти   3
5 Інформаційні та електронні ресурси спеціальної освіти    3
6 Формування здоров’язбережувальної компетентності в спеціальній освіті    3
7 Докторський семінар з теоретичних та методичних засад історико-педагогічного дослідження у галузі спеціальної освіти  3
8 Докторський семінар з теоретичних та методичних засад педагогічного дослідження у галузі спеціальної освіти   3

 

Анкетування (вибір дисциплін):

Набір 2020 року

Дисципліни за вибором за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) ОС «Магістр» (набір 2020 р.)

Дисципліни за вибором за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) «Магістр» (набір 2020 р.)

Дисципліни за вибором за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) ОС «Бакалавр» (набір 2020 р.)

 

Набір 2019, 2018, 2017 року

Дисципліни за вибором за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) ОС "магістр"

Дисципліни за вибором за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) ОС "Магістр"

Дисципліни за вибором за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) ОС "бакалавр"

Опис дисциплін за вибором
повернутися на сторінку Зарахованим на навчання
Дисципліни та програми кафедри

P.S. Умовно обраними вважаються дисципліни, для вивчення яких у групі не вистачає 2–3 студентів (для групи з 12 осіб) або не більше 6 студентів (для групи з 25 осіб).

Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від обраного і затвердженого вченою радою факультету блоку дисциплін. Самочинна відмова від вивчення курсу тягне за собою академічну заборгованість. Після остаточного формування і погодження академічних груп з вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисциплін вноситься до індивідуального плану студента. З даного моменту блок вибіркових дисциплін стає для студента обов’язковим.

Календар подій