menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Головним пріоритетом кафедри спеціальної та інклюзивної освіти є підготовка освічених, висококваліфікованих фахівців галузі спеціальної та інклюзивної освіти, які володіють глибокими знаннями в сфері надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами; здатних вдосконалити існуючи методики, технології роботи з дітьми з психофізичними порушеннями, максимізувати ефективність корекційно-розвиткової роботи з  цією категорією дітей, налагодити зв’язки між практичними працівниками закладів зі спеціальним, інтегрованим та інклюзивним навчанням осіб з особливими освітніми потребами та батьками цих дітей як споживачами освітніх послуг, організувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо важливості впровадження у практику сучасних підходів організації навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти є випускаючою та готує фахівців за спеціальностями Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка, логопедія) – освітній ступінь "бакалавр", "магістр", за спеціальностями Спеціальна освіта (тифлопедагогіка, сурдопедагогіка) – освітній ступінь "магістр". Діяльність кафедри спрямована на високоякісну підготовку педагога-дефектолога для роботи у сучасних умовах згідно світових тенденцій та національного досвіду України, формування гуманістично зорієнтованого професійного світогляду спеціаліста, який розуміє і приймає проблеми дітей із порушеннями психофізичного розвитку та сприяє їх вирішенню. 

Одним із напрямів роботи кафедри спеціальної та інклюзивної освіти є ознайомлення майбутніх педагогів усіх напрямів підготовки – дошкільної, початкової освіти, вчителів різних предметів основної школи – з такими навчальними дисциплінами, як основи корекційної педагогіки, основи інклюзивної освіти, з метою забезпечення моніторингу психофізичного і соціального розвитку дітей в умовах інклюзивного навчання, своєчасного виявлення відхилень та врахування їх у навчальному процесі, здійсненні індивідуального і диференційованого підходу.

Серед основних напрямів діяльності кафедри можна відзначити: покращення наукового рівня викладачів; підготовка та проходження  акредитації; організація роботи наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій; започаткування роботи нових структурних підрозділів кафедри: науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти та ресурсного центру/центру трансферу технологій кафедри; профорієнтаційна робота; волонтерська діяльність; консультативно-методична допомога у межах Консультативно-методичного центру «Довіра»; організація курсів жестової мови; покращення матеріально-технічних умов діяльності кафедри.

Кафедра  спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету запрошує відвідати: курси жестової мови; курси підвищення кваліфікації; тренінги. Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти на базі консультативно-методичного центру „Довіра” надає консультаційні послуги з наступних напрямів:

  1. Організація конструктивної взаємодії членів сім’ї та спеціалістів з дітьми та дорослими з особливими потребами.
  2. Організація навчально-виховної, корекційно-розвивальної роботи з дітьми раннього, дошкільного і шкільного віку та дорослими особами з вадами  психофізичного розвитку.
  3. Розв’язання проблем абілітації, реабілітації, інтеграції у соціум та формування життєвої компетенції у осіб з обмеженими можливостями.
  4. Організація навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти.
  5. Експертиза індивідуальних реабілітаційних та корекційних програм.
  6. Організація сімейного середовища відповідно до особливостей психофізичного розвитку.

Кафедра  спеціальної та інклюзивної освіти виконує наукові розробки в сфері спеціальної психології та корекційної педагогіки.

Календар подій