menu Меню
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Історія кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка бере свій початок з 2002 року. Уперше у Сумській області було запроваджено підготовку спеціалістів за спеціальністю „Дефектологія. Корекційна педагогіка” у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка на факультеті післядипломної та додаткової освіти. Цей напрям підготовки фахівців очолював Живодьор Володимир Федорович.

Необхідність відкриття підготовку спеціалістів за спеціальністю „Дефектологія. Корекційна педагогіка” (заочна форма навчання), а згодом напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта (олігофренопедагогіка, спеціальна психологія),  6.010105 Корекційна освіта (олігофренопедагогіка, логопедія), 7.010105 Корекційна освіта (олігофренопедагогіка, спеціальна психологія), 7.010105 Корекційна освіта (олігофренопедагогіка, логопедія), спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка, логопедія), 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка, сурдопедагогіка) (денна та заочна форма навчання) на базі СумДПУ імені А.С. Макаренка була обумовлена, насамперед, недостатньою кількістю вчителів-дефектологів у Сумській області, вимогою підвищення рівня якості фахової підготовки вчителів даного профілю відповідно до специфіки вимог педагогічної професійної освіти, потребою розробки досконалого програмно-методичного забезпечення напряму підготовки, якому притаманна певна специфіка, що відрізняється від специфіки підготовки вчителя-предметника.

Після виокремлення у 2004 році соціально-гуманітарного факультету (нині - Навчально-науковий інститут педагогіки і психології) як окремого структурного підрозділу університету, протягом 2004-2005 навчального року підготовка фахівців зазначених вище напрямів здійснювалася кафедрою соціальної та корекційної педагогіки, яка було зновутворена за наказом ректора від 26.04.2004 р. (протокол №10). Завідувач кафедри - канд. пед. наук, доцент Полякова Ольга Михайлівна.

У вересні 2005 року, для забезпечення високого рівня кваліфікаційної підготовки фахівців-дефектологів відповідно наказу ректора за №  85 від 30.08.05 р., було створено кафедру корекційної педагогіки і спеціальної психології. Першим завідувачем кафедри став канд. пед. наук, доцент Колишкін Олександр Володимирович (2005–2008 рр.). Роботу кафедри започатковували доктор педагогічних наук, професор Дегтяренко Т.М., канд. біол. наук, доцент Мазанова Л.М., канд. пед. наук, доцент Прядко Л.О., викладачі Луцьковська Т.Д., Кісліцина М.В.  

 

Кафедра корекційної педагогіки і спеціальної психології - 2005 р.  

У 2008-2016 роках кафедру очолювала канд. пед. наук, доцент Бондаренко Юлія Анатоліївна.
У 2016-2022 роках кафедру очолювала д-р пед. наук, професор Дегтяренко Тетяна Миколаївна.
З 2022 року кафедру очолює д-р пед. наук, професор Боряк Оксана Володимирівна.

Рішенням державної акредитаційної комісії від 31.10.2006 р. (протокол №63) за поданням експертних рад СумДПУ імені А.С. Макаренка був визнаний акредитованим за напрямом підготовки 6.010105 Корекційна освіта (олігофренопедагогіка), ОКР бакалавр  та за рішенням ДАК від 26.06.2007 р. (протокол №67) – акредитованим за напрямом підготовки 7.01010501 Корекційна освіта (корекційна психопедагогіка і спеціальна психологія), ОКР спеціаліст галузі знань 0101 Педагогічна освіта.

Кафедра корекційної педагогіки і спеціальної психології - 2009 р.  

У вересні 2010 р. на кафедрі корекційної педагогіки і спеціальної психології створено консультативно-методичний центр „Довіра”, який очолила досвідчений викладач кафедри, вчитель-дефектолог вищої категорії, вчитель-методист Косарєва Н.О., яка має багаторічний досвід роботи у спеціальних освітніх закладах. Метою діяльності консультативно-методичного центру „Довіра” є надання консультативної психолого-педагогічної підтримки сім’ям з питань корекційно-реабілітаційної допомоги особам з особливими потребами від народження до дорослого віку, педагогам, фахівцям, установам і організаціям у здійсненні психолого-педагогічного супроводу даних осіб. 

З метою впровадження інноваційної діяльності з вересня 2011 р. при кафедрі корекційної педагогіки і спеціальної психології створено лабораторію корекційно-реабілітаційних технологій (протокол № 1 від 05.09.11 р.), яку очолила доктор педагогічних наук, професор Дегтяренко Т.М., яка має багаторічний досвід роботи у спеціальних освітніх закладах. Вченою радою СумДПУ імені А.С. Макаренка (протокол №2 від 26.09.11 р.) затверджено паспорт та положення наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій. У 2015 р. лабораторії надано статус міжвідомчої лабораторії. Професорсько-викладацький склад кафедри з 2011 до 2015 рр. працював над колективною науковою темою «Зміст, організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю» (номер державної реєстрації – 0111 U 009399). З 2015 до 2020 рр. колективна наукова тема кафедри – «Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю» зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116 U 000895). У 2021 р. визначена нова колективна наукова тема кафедри «Корекційно-реабілітаційна діяльність в сучасному освітньому просторі» зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0121 U109190) з визначеним терміном роботи до 2025 р.

З 2011-2012 н.р. на кафедрі корекційної педагогіки і спеціальної психології на постійній основі запроваджено проведення курсів з вивчення жестової мови для майбутніх педагогів-дефектологів та усіх зацікавлених осіб.

У травні 2012 р., враховуючи світові тенденції щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, прагнення до деінституалізації та соціального інтегрування осіб з особливостями психофізичного розвитку та національний досвід України щодо здобуття якісної освіти дітьми з порушеннями психофізичного розвитку та запровадженням системи інклюзивного навчання і виховання відповідно до наказу ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка за №108 від 30.08.12 р., назву кафедри перейменовано на кафедру корекційної та інклюзивної освіти.

Кафедра корекційної та інклюзивної освіти - 2012 р.


  

Кафедра корекційної та інклюзивної освіти - 2016 р.

У вересні 2017 р., відповідно до наказу ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка за № 47 від 30.01.17 р., назву кафедри перейменовано на кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.


Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти - 2017 р.

 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти - 2018 р. 


Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти - 2019 р. 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти - 2018 р. 

 Контактна інформація:

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
40002 м. Суми, вул. Роменська, 87
Центральний корпус, 1 поверх, каб. № 137
Тел.: (0542) 68-59-43

+380668373379 – Боряк Оксана Володимирівна

E-mail: cor.ped_sumy@ukr.net
Web-сторінка інституту: https://ipp.sspu.edu.ua/index.php/homepage
Web-сторінка для студентів:   zdobuvacham-vyshchoi-osvity
Web-сторінка для абітурієнтів:  abiturientam

старий сайт Web-сторінка інституту: www.ipp.sspu.edu.ua 

Календар подій